Integritetspolicy

Modern Times Group MTG AB och/eller dess hel- eller delägda dotterbolag ("Vi", ”Oss”, ”Vår”) förstår att dina personuppgifter är viktiga för dig och förbinder Oss att skydda och respektera dessa.

Denna Integritetspolicy förklarar (tillsammans med Våra Användarvillkor och Cookie Policy hur Vi behandlar personlig information som Vi samlar in från dig eller som du ger till Oss. Vänligen läs igenom denna Integritetspolicy noggrant så att du förstår Vår inställning och Vår behandling av dina personuppgifter och hur Vi kan komma att använda dessa. Denna policy kan komma att ändras. Vi kommer att ange längst ned i denna Integritetspolicy när olika ändringar görs och vilka de är, så vänligen läs denna policy då och då.

Denna Integritetspolicy gäller för tjänsterna Viafree. Genom att använda eller besöka Viafree samtycker du till Vår personuppgiftsbehandling, som beskrivs nedan.

Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 556309-9158 medadress Box 170 54,Stockholm. Vi är verksamma under och bundna av personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

INFORMATION FRÅN DIG SOM VI KAN SAMLA IN

Om du väljer att registrera ett användarkonto på Viafree, behöver du ge Oss ditt förnamn och efternamn, e-postadress, kön och födelsedatum. Vi kan komma att samla viss eller all av följande personlig information, beroende på omständigheterna:

All annan information som tillhandahålls vid tidpunkten för registrering för användning av Viafree eller begäran om ytterligare tjänster av Oss. Vi kan också komma att efterfråga information av dig när du rapporterar ett problem med Viafree, vid särskilda erbjudanden eller när du deltar i en tävling.

Vi kan komma att dokumentera korrespondensadress om du kontaktar Oss.

Användarinformation som du uppger för undersökningssyften (tittarsiffror, recensioner, svar på undersökningar och andra framställningar), som du dock inte behöver besvara.

Detaljer om dina besök på Viafree inkluderat men inte begränsat till datatrafik, lokaliseringsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter, oavsett om dessa behövs för Våra egna faktureringssyften eller inte, samt de resurser som du har tillgång till.

Vi samlar även in information om ditt användande av Viafree genom cookies och andra liknande teknologier. Du kan läsa mer om detta i Vår Cookie Policy.

Vi kan även komma att samla in information om användning eller tittarvanor, exempelvis:

Vilken typ av program du tittar på;

Hur du använder TV-tjänsterna, t.ex. pausa program, spola program framåt eller bakåt; samt

Din respons på reklam och kampanjer.

Vi kan komplettera informationen Vi får av dig och om ditt användande av Viafree med offentligt tillgänglig information om dig samt med information som Vi får från tredje parter. Vi kan även få information om ditt användande av Våra webbplatser, produkter och tjänster från bolag inom Vår grupp, Modern Times Group MTG AB ("MTG"). Detta kan till exempel inkludera uppgifter som Vi samlar in från andra personer i ditt hushåll och information som Vi får från tredje parter (exempelvis information om ditt användande av Viafree så att Vi kan göra din tjänst mer personlig och rekommendera program som du kan gilla).

Med ”personlig information” menar Vi i denna Integritetspolicy information som kan användas för att identifiera dig. Icke-personlig information är information som inte kan användas för att identifiera en person. Vi kan komma att samla in, använda, överlåta eller lämna ut icke-personlig information för vilket syfte som helst.

Om du registrerar ett användarkonto på Viafree måste du uppge förnamn, efternamn, e-postadress, kön och födelsedatum. Du kommer inte kunna registrera ett användarkonto om du väljer att inte uppge denna personliga information, och du kommer då inte kunna få tillgång till allt innehåll och alla funktioner på Viafree.

ANVÄNDNINGEN AV INFORMATIONEN

Vi använder informationen som Vi får av dig på följande sätt:

För att försäkra Oss om att innehållet på Viafree presenteras för dig och din enhet på det mest effektiva sättet.

För att tillhandahålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du efterfrågar av Oss eller som Vi tror kan vara intressanta för dig.

Vi kan komma att skicka Vårt nyhetsbrev till dig, vilket också kan innehålla erbjudanden, tävlingar, nyheter, produkter eller tjänster om Viafree eller MTG:s andra tjänster som Vi tror kan vara intressanta för dig.

För att genomföra undersökningar i syfte att förbättra ditt interagerande med Viafree.

För att kommunicera med dig angående ditt användarkonto.

Vi kan komma att skicka mobila pushnotiser till dig med innehåll som du prenumererar på.

För att meddela dig om förändringar i Viafree.

För att göra din upplevelse av Viafree mer personlig, utifrån ditt användande och tittande, t.ex. för att rekommendera TV-serier samt annat innehåll som kan vara av intresse för dig eller anpassa annonser efter dina sannolika intressen.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter, eller tillåta andra företag inom MTG eller utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, vilket är specificerat mer utförligt nedan (se Utlämning av din information).

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

All information som du tillhandahåller Oss lagras på Våra säkra servrar. Om Vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av Viafree, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte uppge detta lösenord för någon. Om möjligt ska du logga ut från publika eller delade enheter när du är klar med varje enskilt besök. Om du säljer eller lämnar tillbaka en dator eller en enhet på vilken du har möjlighet att se Viafree, ska du först logga ut och avaktivera enheten. Om du inte förvarar ditt lösenord eller din enhet säkert, eller om du inte loggar ut eller avaktiverar din enhet, kan efterföljande användare komma att få tillgång till ditt konto och dina personuppgifter.

Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om Vi gör Vårt bästa för att skydda dig kan Vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till Viafree sker på din egen risk. När Vi har fått tillgång till din information använder Vi noggranna metoder och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång till sådan information.

Uppgifter som Vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för Oss eller för någon av Våra leverantörer och som agerar utanför EES. Sådan personal kan bland annat arbeta med utförande av supporttjänster. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Integritetspolicy.

UTLÄMNING AV DIN INFORMATION

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till något annat företag inom MTG-gruppen så att ett sådant företag kan tillhandahålla information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi eller ett sådant företag kan kontakta dig om denna information via e-post, brev, telefon eller sms. Företag inom MTG som får tillgång till dina personuppgifter följer praxis som stämmer överens med denna Integritetspolicy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om Vi har skälig anledning att tro att utlämnande av informationen är nödvändig:

Om Vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan Vi komma att lämna ut dina personuppgifter till den eventuella köparen eller säljaren av sådan verksamhet eller sådana tillgångar, förutsatt att de åtar sig att respektera din personliga information i enlighet med Vår Integritetspolicy.

Om Viafree eller en väsentlig del av dess tillgångar förvärvas av tredje part kommer personuppgifter om Viafrees kunder blir en av de överförda tillgångarna.

Om Vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet, bestämmelse, rättsligt förfarande eller myndighets förfrågan eller för att verkställa eller tillämpa Våra Användarvillkor, vilket inkluderar utredning av potentiella överträdelser. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägerier och minska kreditrisker, upptäcka, förhindra eller på annat sätt angripa illegal eller misstänkt illegal verksamhet, brister i säkerheten eller tekniska problem.

Vi kan använda samlad information för att övervaka användandet av Viafree i syfte att hjälpa Oss att förbättra Viafree, och Vi kan tillhandahålla sådan samlad information till tredje parter, t.ex. innehållsleverantörer som Vi samarbetar med eller annonsörer. Denna samlade information innehåller inte personlig information.

Vi kan också komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt Oss, till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring och övervakning av streamingkvalitet), tillhandahålla kundtjänster och förbättra information, behandla kundförfrågningar samt utföra andra statistitiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Vi auktoriserar inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter, förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster som Vi efterfrågar.

Om du inte vill ha nyhetsbrev från Oss kan du när som helst ändra dina inställningar i ditt användarkonto på Viafree eller direkt i en länk i nyhetsbrevet.

TILLGÅNG TILL MTG:s ANDRA TJÄNSTER OCH WEBBPLATSER

Du har möjligheten att logga in med en e-postadress och ett lösenord eller logga in med ditt konto på sociala medier för att få tillgång till visst innehåll och vissa funktioner på Viafree. När du registrerar Cookie Policy för information om hur Vi använder cookies.

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 6 augusti 2016.