Allmänna villkor

Översikt

Viafree är en internetbaserad tjänst genom vilken du som användare kan ta del av audiovisuellt innehåll via streaming (”Tjänsten”). Tjänsten kan användas med eller utan registrering och inloggning. Genom att registrera dig och logga in för användande av Tjänsten ges du tillgång till ytterligare innehåll eller funktionalitet.

Information om oss

Viafree tillhandahålls av Nordic Entertainment Group Ltd (”NENT Group Ltd”) (”Oss”, ”Vår” eller ”Vi”). NENT Group Ltd finns registrerat i Storbritannien med adress 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Vi är en del av koncernen Modern Times Group MTG AB. Du kan ta del av Våra uppförandekoder på www.mtg.com.

Tjänsten står under den brittiska tillsynsmyndigheten Ofcoms tillsyn. Ofcom reglerar det redaktionella innehållet i programtjänster som tillhandahålls on-demand. Detta inkluderar att säkerställa att vissa regler efterlevs. Dessa regler innehåller krav på att visst material inte får tillhandahållas till barn, förbjuder helt visst annat material (inklusive sådant material som sannolikt kan framkalla hat) och styr produktplacering i program samt sponsring av enskilda program eller tjänster.

Om du har klagat till oss och är missnöjd med vårt svar kan du skicka ett klagomål avseende någon av ovan angivna aspekter i Våra on-demand tjänster till Ofcom genom att använda följande onlineformulär https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service.

Vänligen notera att Ofcom är tillsynsmyndighet för redaktionellt innehåll i programtjänster som tillhandahålls on-demand. Reklam som sänds i samband med Våra tjänster regleras av den brittiska tillsynsmyndigheten Advertising Standards Authority(”ASA”). ASAs klagomålsprocedur kan nås online på https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html eller via telefon (+44 020 7492 2222). Du kan också skicka ett klagomål till ASA via post på följande adress: Advertising Standards Authority, Mid City Place 71 High Holborn, London WC1V 6QT.

Eventuella frågor som rör tekniska problem, fakturering, installation eller marknadsföring ska göras direkt till oss på de kontaktuppgifter som finns i dessa allmänna villkor.

Ytterligare information om Ofcom finns på www.ofcom.org.uk och om ASA på www.ofcom.org.uk

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) reglerar förhållandet mellan Oss och dig när du använder Tjänsten. De allmänna villkoren är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Avsnittet ”Registrering, användarnamn och lösenord” nedan är dock endast tillämpligt för användare som väljer att registrera sig för användning av Tjänsten. Du måste läsa och acceptera dessa allmänna villkor innan du börjar använda Tjänsten. Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa allmänna villkor och samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten.

Vi förbehåller Oss rätten att omedelbart stänga av ditt konto eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande om dessa allmänna villkor inte efterlevs. Brott mot dessa allmänna villkor kan utgöra brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet.

Cookies

Webbplatserna där Tjänsten finns tillgänglig använder så kallade cookies. Närmare information om cookies och användandet av dessa finner du här: www.viafree.se/cookies.


Personuppgifter

När du registrerar ett användarkonto och skapar en kundprofil för Tjänsten, samt när du använder Tjänsten, kommer vi samla in viss information om dig. Du kan läsa mer om vilken information vi samlar in och hur vi behandlar den insamlade informationen i vår sekretesspolicy.


Registrering, användarnamn och lösenord

Om du väljer att registrera dig för att använda Tjänsten är du skyldig att lämna sanna och korrekta uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen intygar du att de lämnade uppgifterna är sanna och korrekta. Vid registreringen måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. För att kunna registrera ett konto på Viafree krävs även att du har fyllt 15 år.

Samma inloggningstjänst används förutom för Tjänsten även för tjänsten Viaplay, vilken tillhandahålls av bolag inom koncernen Modern Times Group MTG AB. Det innebär att du efter registrering har samma användarnamn och lösenord för Tjänsten, samt för tjänsten Viaplay, och att du kan logga in på båda tjänsterna med ditt användarnamn och lösenord. Observera dock att Viaplay är en separat tjänst med separata allmänna villkor (dessa nås via www.viaplay.se) och att du, för att få tillgång till Viaplays innehåll genom att genomföra ett köp eller teckna ett abonnemang, kan bli ombedd att acceptera Viaplays allmänna villkor och policies. Vidare kan du som redan registrerat dig för Viaplay logga in på Tjänsten med det användarnamn och lösenord som du skapat för Viaplay, men för att kunna ta del av Tjänsten kommer du bli ombedd att läsa och godkänna dessa allmänna villkor.

Den gemensamma inloggningstjänsten innebär även att om du byter lösenord för Tjänsten, eller för tjänsten Viaplay, så kommer lösenordet att ändras för båda tjänsterna.

Användarnamn och lösenord är konfidentiell information och du får inte avslöja ditt användarnamn eller lösenord för någon tredje part. Du är därtill skyldig att förvara dessa uppgifter på ett betryggande sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till dessa.

Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn och/eller ditt lösenord måste du meddela Oss omedelbart och ändra ditt lösenord. Om Vi har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person, har Vi rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller genom att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Observera att dessa allmänna villkor gäller så länge du använder Tjänsten och/eller har kvar ditt användarkonto hos Oss. Om du skulle vilja radera ditt användarkonto kontaktar du Vår kundtjänst på support@viafree.se. Observera att eftersom samma inloggningstjänst används även för Viaplay så kommer också din kundrelation med Viaplay att avslutas och ditt användarkonto och din kundprofil för Viaplay att raderas. om du väljer att ta radera ditt användarkonto och din kundprofil hos Oss.

Tjänsten

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. Vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. Vi ger heller ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Du godkänner att Vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du godkänner vidare att Vi kan bestämma och ändra villkor och begränsningar rörande Tjänsten och dess användning. Du är införstådd med och godkänner även att (i) det är inte är tekniskt möjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att Vi inte kan lova att göra det; (ii) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan nyttjas; (iii) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel och oriktigheter; och (vi) att Tjänsten kan påverkas av omständigheter som ligger utanför Vår kontroll.

Vi förbehåller oss även rätten att när som helst sluta tillhandahålla Tjänsten.


Immateriella rättigheter

Allt innehåll i Tjänsten är skyddat av svensk och internationell lag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av Oss. Vi ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad rätt att ta del av Tjänsten för ditt personliga och privata bruk (och inte för något kommersiellt ändamål) förutsatt att du inte:

  • a)kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar, skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;
  • b)laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig av något innehåll från Tjänsten utöver inbyggda funktioner för delning på sociala medier och inbäddning av videospelaren eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;
  • c)kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion, kryptering, annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

Ingen äganderätt eller annan rätt till Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig.

Brott mot dessa bestämmelser kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande. Brott mot denna bestämmelse kan även utgöra brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet.


Ansvarsbegränsning

Du godkänner att Vi inte ansvarar gentemot dig eller någon annan för förlust eller skada som kan hänföras till eller är förenad med dessa allmänna villkor eller användandet av Tjänsten. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, såväl direkta som indirekta skador. Vi tar heller inte något ansvar för förseningar eller felaktigheter i Tjänsten. Ingenting i dessa regler begränsar dock vår skadeståndsskyldighet av någon orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

Användarens ansvar och ersättningsskyldighet

Användande av Tjänsten ska alltid ske i enlighet med dessa allmänna villkor och tillämpliga lagar, förordningar samt etablerad praxis. Du ansvarar för de åtgärder som du vidtar när du använder Tjänsten och åtar dig att hålla Oss, Våra närstående bolag och samarbetspartners, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av dig eller uppkommer i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor, lagar, eller tredje parts rättigheter.


Länkar

I Tjänsten kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och ansvarar inte för dess innehåll och funktioner. Vi ansvarar heller inte för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem. Vi kan heller inte bekräfta eller garantera uppgifter eller innehåll på andra webbplatser eller sådan information som tillhandahålls på Tjänsten och som hämtas från andra webbplatser så som t.ex. odds, statistik eller liknande.


Ändringar av allmänna villkor

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om de allmänna villkoren och att regelbundet ta del av dessa. Vi kommer informera dig om när de allmänna villkoren senast ändrades genom att i inledningen eller slutet av dessa allmänna villkor ange när de senast uppdaterades. Vid varje väsentlig förändring av dessa allmänna villkor kommer vi dessutom informera dig genom att lämna tydlig information härom i Tjänsten. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att ändring gjorts av dessa allmänna villkor anses du ha accepterat de ändrade allmänna villkoren. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller kan följa de allmänna villkoren får du inte använda Tjänsten.

Överlåtelse

Vi har rätt att överlåta Våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, eller en del därav, till en tredje part.


Säkerhet

Du får inte försöka kringgå Vårt säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet.

Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Tjänsten, eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Tjänsten eller det system Tjänsten är baserat på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och Oss och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

Force majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakats av något som skäligen är bortom Vår kontroll.

Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa ska sådan bestämmelse inte på något sätt påverka övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor.

Kontaktuppgifter

Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande dessa allmänna villkor eller Tjänstens användning, vänligen kontakta Oss via: support@viafree.se.

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa allmänna villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med dem ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.

Om en tvist uppstår mellan Oss och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Hemsidan nås via www.arn.se. Parterna har dock alltid rätt att väcka talan i allmän domstol.

Maj 2018